ИНТЕРНЕТподключениеподдержкаНовости  

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
ПРО НАДАННЯ телекомунікаційних ПОСЛУГ
редакція від 01.09.2019 р.
м. Одеса

Інтернет сервіс Провайдер «Локалка», надалі – «Провайдер», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Провайдера, укласти цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг (надалі –«Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі –«Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах.

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:
Публічна оферта - пропозиція Провайдера (викладена на Сайті Провайдера), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.
Договір - договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Провайдером та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.
Акцепт - повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.
Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до Телекомунікаційної мережі Кінцевого обладнання, що перебуває у його власності або користуванні.
Кінцеве обладнання - встановлене у Абонента обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.
Мережевий ідентифікатор - індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню Абонента в Телекомунікаційній мережі/Інтернеті.
Логін - унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.
IP-адреса Абонента — динамічна або статична IP-адреса Абонента, що використовується для передаванняданих Абонентом через Телекомунікаційну мережу Провайдера.
Cайт Провайдера - офіційна веб-сторінка Провайдера в Інтернет, яка знаходиться за адресою: www.localka.net, та єосновним джерелом інформування Абонентів.Особистий кабінет
User-stats - апаратно-програмний комплекс, розміщений за посиланням my.localka.net, користуючись яким, Абонент може самостійно змінювати Тарифні плани та параметри Послуги, отримувати інформацію щодо обсягів наданих Послуг та самостійно замовляти Послуги.
Тарифний план або Тариф - сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Провайдером, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг;
Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням. Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потребспоживачів у сфері телекомунікацій.
Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості з’єднання Кінцевого обладнання споживача(абонента) з Інтернетом (забезпечення можливості доступу до інформаційних і комунікаційних ресурсів Інтернет), включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.
INTERNET або Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Заява про приєднання - документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом одразу після підключення Провайдером Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера, містить в собі обов’язкові реквізити Абонента, дату та адресу підключення (надання) Послуг та основні технічні характеристики Послуг.
Розрахунковий період - період, який дорівнює 30 (тридцяти) календарним дням, протягом якого Сторони здійснюють виконання цього Договору.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ1.1. Провайдер зобов’язується надавати Абоненту на платній основі телекомунікаційні послуги звикористанням відповідних стандартів і технологій (надалі – Послуги) відповідно до обраних Абонентом Тарифівабо Тарифних планів із числа установлених Провайдером (надалі – Тарифи), а Абонент користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, Тарифів, Умов надання телекомунікаційних послуг
Провайдера(надалі – Умови), інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність усфері телекомунікацій. Надання Послуг починається після повної сплати Абонентом оплати за перший Розрахунковий період щодо замовлених Послуг при підключенні до телекомунікаційної мережі Провайдера (надалі – мережа) відповідно до діючих на момент підключення Тарифів.
1.2. Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначенодомовленістю між Сторонами.
1.3. Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідатизвичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором встановлені в Умовах та Заяві про приєднання.
1.4. Фактичне отримання Абонентом певної Послуги та користування нею означає, що така Послугабула замовлена Абонентом з урахуванням, в т.ч. положень невід’ємних частин Договору.
1.5. Тимчасове припинення чи інше обмеження Провайдером в наданні Послуг допускається в порядку,встановленому чинним законодавством України та Договором.
1.6. Послуги надаються Абоненту за адресою, зазначеною у Заяві про приєднання до цього Договору.


2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ2.1. Цей Договір укладається шляхом Акцепту (приєднання) Абонента до цього Договору наступнимчином:
2.1.1. Абоненти, які раніше отримували Послуги від Провайдера на підставі письмового договору,приєднуються до цього Договору шляхом оплати Послуг Провайдера та/або шляхом продовження користування Послугами Провайдера. Такими діями Абонент також підтверджує актуальність наданої раніше Провайдеру інформації про себе.
2.1.2. Абоненти, які вперше звертаються за наданням Послуг до Провайдера, приєднуються до цьогоДоговору шляхом надання Провайдеру заповненої та підписаної Заяви про приєднання до цього Договору, яка після її отримання Провайдером стає невід’ємною частиною цього Договору, та підтверджується шляхом оплати Послуг Провайдера. Заява про приєднання до Договору заповнюється у письмовій формі і подається Провайдеру в офісі Провайдера або представнику Провайдера під час підключення Кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі.
2.2. Абонент, який вчинив зазначені вище дії та приєднався до цього Договору, цим підтверджує, що вінознайомлений та погоджується з умовами цього Договору.


3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ3.1. Умови надання Послуг:
3.1.1. Замовлення Абонентом Послуг в зоні надання Провайдером таких Послуг і наявністьуПровайдера технічної можливості надання Абоненту Послуг.
3.1.2. Укладення Абонентом з Провайдером цього Договору.
3.1.3. Використання Абонентом для отримання Послуг налаштованого Кінцевого обладнання та програмного забезпечення.
3.1.4. Замовлення Абонентом Послуг.
3.1.5. Оплата Абонентом Послуг Провайдера.
3.1.6. Реєстрація Абонента в мережі із використанням Мережевих ідентифікаторів Абонента.
3.2. Провайдер надає Абоненту логину та паролю ( та IP-адресу - за бажанням), яка є Мережевим ідентифікатором Кінцевого обладнанняАбонента в мережі Провайдера.
3.3. У разі технічної необхідності Провайдер має право змінити протягом 1 (одного) робочого дняМережеві ідентифікатори Кінцевого обладнання Абонента шляхом надання Абоненту нових Мережевих ідентифікаторів, за умови належного повідомлення Абонента про таку зміну.
3.4. Провайдер розпочинає надання Послуг Абоненту після виконання Абонентом умов надання Послуг,підключення Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера, надання Мережевих ідентифікаторів Абоненту.
3.5. Провайдер надає Абоненту Послуги за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цьогоДоговору, відповідно до параметрів замовлених Абонентом Послуг.
3.6. Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.
3.7. Провайдер здійснює облік наданих Послуг та здійснених Абонентом оплат за такі Послуги.
3.8. Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Абонентом параметрам Послуг.
3.9. Умови, порядок та строки припинення надання Послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання,зокрема:
3.9.1. Абонент має право на тимчасове припинення надання Провайдером Послуг на строк, вказаний у письмовій заяві Абонента, але не більше ніж на 12 (дванадцять) місяців, на підставі письмової заяви, наданої Провайдеру, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати тимчасового припинення надання Провайдером Послуг, або у разі наявності технічної можливості у Провайдера. У заяві слід вказати причину та бажаний строк тимчасового припинення надання Послуг. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві період нараховується та сплачується на умовах, зазначених на Сайті Провайдера.
3.9.2. Провайдер має право тимчасово припинити надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістюАбонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги. Надання Послуг відновлюється Провайдером після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення надання Послуг.
3.9.3. Провайдер має право припинити, у встановленому законодавством порядку, надання Послугуразі, якщо протягом 10 днів після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати ненадійшло підтвердження про оплату.
3.9.4. Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту на час запланованогопрофілактичного обслуговування мережі (профілактичних, ремонтних чи інших робіт) попередньо сповістивши про цеАбонента шляхом розміщення на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення таких робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця. Перерва в наданні Послуг
понад встановлений строк компенсується Провайдером шляхом продовження надання Послуг у наступному Розрахунковому періоді на такий строк.
3.9.5. Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту у випадку порушення Абонентомвимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання, в т.ч. й для надання Послуг третімособам, а також виявлення фактів несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж або технічних засобів Провайдера.
3.10. Порядок і строки інформування Провайдером Абонента:
3.10.1. Провайдер інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхомрозміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення таких змін у дію.
3.10.2. Провайдер інформує Абонента про перерви у роботі телекомунікаційних мереж на часзапланованого профілактичного обслуговування мережі шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента або шляхом направлення відповідного смс Абоненту не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення таких робіт.
3.10.3. Провайдер інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строкивідновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента протягом 1 (одного) дня з моменту, коли Провайдеру стало відомо про виникнення аварії на телекомунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента.
3.10.4. Провайдер інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послугвідповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Провайдером Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера у строки, передбачені законодавством.
3.11. Провайдер розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента.Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Провайдера, а також до Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації, зазначені у цьому Договорі та на Сайті Провайдера.
3.12. Відповідно до умов Договору Провайдер забезпечує Споживачу мінімальну швидкість передаваннята приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні 1 Кбіт/с. У Додатках до Договору, рекламних та інформаційних матеріалах, на веб-сайті Провайдера тощо вказується максимальная швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН4.1. Провайдер має право на:
4.1.1. Тимчасове припинення у встановленому порядку надання Послуг Абоненту у зв'язку ззаборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги, або припинити надання Послуг у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства строк після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати.
4. 1.2. Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту у разі порушення ним цього Договору або законодавства у сфері телекомунікацій.
4.1.3. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.
4.1.4. Не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевогообладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, у разі його несправності або невідповідності мережевим стандартам, які використовує Провайдер а також в інших випадках, визначених законодавством.
4.1.5. Проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт телекомунікаційних мереж та іншогообладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим обмеженням надання Послуг попередньо сповістивши про це Споживача шляхом розміщення на Сайті Провайдера відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.
4.1.6. Змінювати та встановлювати Тарифи на оплату Абонентом Послуг, розмістивши повідомленняпро це на Сайті Провайдера, не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до їх запровадження. У випадку непогодження Абонента з новими Тарифами він має право достроково припинити дію Договору, письмово попередивши про це Провайдера не пізніше ніж за п’ять днів до введення нових Тарифів. У випадку неотримання Провайдером у вказані строки повідомлення про відмову від Договору від Абонента Тарифи вважаються прийнятими Абонентом. Припинення дії Договору за бажанням Абонента відбувається в обумовлені даним пунктом строки виключно за наявності посилання в повідомленні про підстави припинення Договору, а саме непогодження зі зміною Тарифів, в інших випадках діють умови та строки припинення Договору обумовлені статтею 7 цього Договору. Зміна Тарифів відбувається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем розміщення повідомлення на Сайті Провайдера.
4.1.7. У випадку виявлення Провайдером нетипового навантаження на Телекомунікаційну мережуПровайдера (вірусні програми, різкий ріст трафіку Абонента, понад трафік, передбачений обраним Абонентом Тарифним планом), яке спричинене Абонентом, Провайдер має право обмежити обсяг трафіку або надання Послуг до з’ясування обставин такого навантаження.
4.1.8. Тимчасово припиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю увипадках:
(а) несплати або несвоєчасної оплати Абонентом Послуг відповідно до обраних ним Тарифів чинаявності заборгованості Абонента за отримані Послуги - тимчасово припинити надання Послуг та/або припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 10-ти днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;
(б) використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами та/або Умовами, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особамтощо;
(в) несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічнихзасобів Провайдера;
(г) отримання письмової заяви чи усного звернення Абонента;
(д) проведення Провайдером ремонтних чи профілактичних робіт;(е) встановлення факту розсилання Абонентом спаму.
(є) порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання.
(ж) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного станувідповідно до законодавства.
(з) створення Абонентом великого навантаження на телекомунікаційну мережу Провайдера, зокрема, але не виключно, завантаження великих об'ємів даних з використанням Послуг, що може призвести допогіршення якості Послуг Провайдера для інших абонентів, у такому випадку Провайдер має право тимчасово обмежити швидкість Послуг для Абонента.Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення.
4.1.9. У випадку нецензурного телефонного або особистого спілкування Абонента з представникамиПровайдера, останні мають право здійснювати спілкування з таким Абонентом виключно через Особистий кабінет.
4.1.10. З метою контролю якості обслуговування телефонна розмова Абонента та представникаПровайдера може бути записана.
4.1.11. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.
4.2. Провайдер зобов’язаний:
4.2.1. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можнапідключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента).
4.2.2. Попереджати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключенняїх Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством, у тому числі у разі несплати заборгованості.
4.2.3. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати йогодостовірність.
4.2.4. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документівусфері телекомунікацій, умов цього Договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.
4.2.5. Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформуванняАбонента про їх зміну.
4.2.6. Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством.
4.2.7. Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентськогообладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов'язанням пред'являти посвідчення Абоненту.
4.2.8. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, щопередається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.
4.2.9. Інформувати Споживача про строк, при настанні якого може бути припинено наданняпослуг,на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсівтелекомунікаційних мереж, якщо споживач не користувався цими Послугами.
4.2.10. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативнихдокументів у сфері телекомунікацій, Умов з додержанням вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних.
4.2.11. Провайдер зобов'язаний усувати пошкодження власної Телекомунікаційної мережі протягомдоби з моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі.
4.2.12. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.
4.3. Абонент має право на:
4.3.1. Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Провайдера не менш ніж за 7(сім) календарних днів до такого розірвання.
4.3.2. Несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, щопризвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.
4.3.3. Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.
4.3.4. Отримання від Провайдера відомостей про отримані Послуги у порядку, встановленомузаконодавством.
4.3.5. Безоплатне отримання від Провайдера, провайдера рахунків за отримані Послуги;
4.3.6. Обмеження Провайдером доступу Абонента до окремих видів Послуг на підставі його заяви татехнічних можливостей Провайдера у встановленому порядку.
4.3.7. Самостійну зміну Тарифного плану надання Послуг. Ця функція знаходиться в Особистомукабінеті Абонента на Сайті Провайдера.
4.3.8. Повернення Провайдером невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньооплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку, визначених законодавством.
4.3.9. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконанняПровайдером обов'язків, передбачених цим Договором або законодавством.
4.3.10. Відмову від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.
4.3.11. Переоформлення Договору на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку,встановленого законодавством.
4.3.12. Оскарження неправомірних дій Провайдера згідно із законодавством.
4.3.13. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.
4.4. Абонент зобов’язаний:
4.4.1. Сплачувати замовлені Послуги у розмірах, порядку та в строки, встановлені цим Договором тавідповідно до законодавства.
4.4.2. Повідомляти у місячний строк Провайдера про зміну обов'язкових реквізитів, передбачених удоговорі.
4.4.3. Не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердженнявідповідності;
4.4.4. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
4.4.5. Не допускати використання на комерційній основі Кінцевого обладнання та абонентських лінійдля надання телекомунікаційних послуг третім особам.
4.4.6. Утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах приватногожитлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.
4.4.7. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера про тип Кінцевого обладнання, щовикористовується для отримання Послуг.
4.4.8. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі, за телефоном,зазначених в статті 9 цього Договору.
4.4.9. Надавати відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» згоду на обробкуперсональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.
4.4.10. Забезпечити уповноваженим представникам Провайдера вільний доступ до телекомунікаційноїмережі, обладнанню Провайдера та абонентському відгалуженню з метою їх обстеження, ремонту та технічного обслуговування після надання представниками Провайдера відповідного посвідчення, у тому числі якщо перелічене обладнання чи мережі знаходяться у сфері відповідальності (контролю) Абонента напідставі приватної чи колективної форми власності, договору оренди, сервітуту, тощо.
4.4.11. Не здійснювати модернізацію та/або програмування Кінцевого обладнання, яке можевплинути на тарифікацію Послуг в мережі Провайдера або на функціонування мережевого обладнання Провайдера.
4.4.12. Самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо безпечності інформації, яка передаєтьсячерез Інтернет.
4.4.13. Не здійснювати дій, які прямо не заборонені умовами цього Договору, але можуть бутикваліфіковані як втручання в мережу Провайдера.
4.4.14. Своєчасно оновлювати антивірусні програми з метою захисту власного комп’ютера.
4.4.15. Не використовувати мережеві ідентифікатори третіх осіб, не фальсифікувати мережевіідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори, не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, не розсилати спам, не здійснювати та не сприяти здійсненню будь-яких дій, які заважають роботі інших абонентів та Послуг або нормальному функціонування обладнання Провайдера.
4.4.16. Регулярно відвідувати веб-сайт Провайдера та Особистий Кабінет.
4.4.17. Надати Провайдеру Кінцеве обладнання у справному стані, придатному для підключення домережі Провайдера та сумісному (за відповідними стандартами) з мережею Провайдера.
4.5. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.

5. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ5.1. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати за Розрахунковий період,яка здійснюється не більше ніж за 5 (п’ять) робочих днів після початку відповідного Розрахункового періоду в національній валюті згідно Тарифів Провайдера затверджених згідно із законодавством.
5.2. У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом Розрахункового періоду вони переносятьсяна наступний Розрахунковий період.
5.3. Провайдер безоплатно виставляє Абоненту рахунок для здійснення одноразових платежів,передбачених домовленістю Сторін, згідно встановлених відповідно до законодавства Тарифів.
5.4. Вартість зміни Тарифу оплачується в розмірі встановленому Провайдером згідно Тарифів, якірозміщені на Сайті Провайдера.
5.5. Авансові платежі, що надійшли від Абонента, витрачаються на покриття щомісячних витрат згіднообраного Абонентом Тарифного плану.
5.6. Сторони дійшли згоди, що Абонент здійснює оплату Послуг згідно Тарифу, обраного з перелікуякий встановлений Провайдером та розміщений на Сайті Провайдера.
5.7. Оплата здійснюється перерахуванням коштів на поточний рахунок Провайдера на підставі реквізитів цього Договору та/або з використанням Абонентом форми рахунку, що міститься на Сайті Провайдерачи будь-яким іншим доступним способом відповідно до законодавства та при наявності у Провайдера такої можливості. Всі платежі в рамках цього Договору здійснюються Абонентом з обов’язковим посиланням на номер Заяви про приєднання і зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові Абонента та номеру особового рахунку Абонента наданого Провайдером, що необхідно для повної ідентифікації Абонента. Зарахування коштів, здійснених за допомогою банківського переказу на поточний рахунок Провайдера виконується протягом 3(трьох) робочих днів, у інших випадках – протягом одного банківського дня.
5.8. Зменшення Абонентом оплати не здійснюється для випадків, що передбачені п. 4.1.5, а також длявипадків короткочасних перерв тривалістю менше доби. Тимчасове припинення надання Послуг не звільняє Абонента від обов’язку їх оплати відповідно до Договору та діючих на момент оплати Тарифів та Умов.
5.9. У випадку прострочення Абонентом здійснення оплат згідно цього Договору Провайдер має правопризупинити надання послуг Абоненту до повної сплати виставлених рахунків, письмово (факсом, електронноюпоштою) сповістивши Абонента за 5 (п’ять) днів до запланованого призупинення надання послуг.
5.10. Після погашення Абонентом заборгованості з оплати Послуг, надання яких тимчасово припинено,Провайдер протягом двох робочих днів після погашення заборгованості відновлює надання Послуг, висунувши, за наявності технічної необхідності, вимогу, що стосується повторного підключення.
5.11. Невикористання Послуг Абонентом не може бути підставою для їх несплати.
5.12. Облік обсягу спожитих послуг (трафіка) здійснюється за допомогою засобів Провайдера. Укладаючицей Договір, Абонент визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані Провайдера щодо обсягу спожитих послуг. Сторони домовились, що застосування Абонентом власних засобів обліку обсягів отриманих Послуг не відбуватиметься.
5.13. Протягом строку позовної давності після припинення дії Договору, або відмови від передплаченої Послуги за Договором, Провайдер, за письмовою вимогою Абонента, повинен повернути невикористані кошти попередньо сплачені Абонентом. У випадку наявності заборгованості Абонента перед Провайдером поверненню підлягає залишок вказаних коштів після погашення заборгованості та інших грошових зобов’язань, що можуть бути передбачені домовленостями Сторін. Провайдер повинен повернути вказані кошти у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Абонента.
5.14. За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Абонента, плата за надання Послугнараховується в повному обсязі.
5.15. Порядок повернення Абоненту коштів у разі ненадання Послуг, у разі відмови від попередньооплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Абонент не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством регулюються цим Договором та Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року No295 (або іншим нормативним актом, прийнятим після укладення цього Договору на заміну згаданих Правил).
5.16. Абонент може здійснювати передплату за Послуги на будь-яку суму у разі відсутностізаборгованості перед Провайдером. Якщо надання послуг Абоненту було припинено через виникнення заборгованості, для відновленя надання Послуг Абонент повинен здійснити передплату за Послуги не менше ніж за один Рохрахунковий період (30 календарних днів).
5.17. У разі дострокового розірвання Договору, який був укладний під час проведення Провайдероммаркетингових акцій (у тому числі підключення за акційними тарифами) Абонент зобов’язаний компенсувати Провайдеру вартість витратних матеріалів, виконаних робіт, обладнання, які були використані для підключення Кінцевого обладнання до мережі Провайдера та забезпечення надання послуг Абоненту.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН6.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, встановлених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, зокрема пунктів 37 та 40 Правил, та вимог,встановлених домовленостями Сторін.
6.2. Відповідальність за правильне підключення Кінцевого обладнання та налагоджування необхідногопрограмного забезпечення зі сторони Абонента при самостійному підключенні несе Абонент.
6.3. Провайдер відповідає за збитки, яких зазнає Абонент у результаті неналежного виконанняПровайдером обов’язків за Договором, якщо документально доведені прямі винні дії або бездіяльність самого Провайдера. Відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання Провайдером умов Договору вирішується в судовому порядку.
6.4. Провайдер не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг уразі: (а) використання Абонентом Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, єнесумісним з мережею Провайдера, або порушення вимог інструкцій виробника з використання Кінцевого обладнання;(б) несанкціонованого втручання у роботу мереж, пошкодження абонентської проводки, лінії абоКінцевого обладнання, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд;(в) настання форс-мажорних обставин;(г) вини Абонента встановленої Договором та законодавством.
6.5. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з йоговини, витрати Абонента, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. Факт пошкодженнямережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Провайдера.
6.6. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даногоДоговору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції,державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідківфорс-мажорних обставин.
6.7. Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним погодженням.
6.8. У разі, якщо на час звернення до суду будь-якою із Сторін, нижченаведене не буде суперечити законодавству, то буде застосовуватися договірна підсудність, а саме: у випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір передається будь-якою зі Сторін на вирішення до суду за місцезнаходженням Провайдера.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ7.1. Цей Договір є договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом йогорозміщення на Сайті Провайдера.
7.2. Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Абонентом) цього Договору та діє протягом 365 календарних днів.
7.3. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14(чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.
7.4. Провайдер може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на Сайті Провайдера за 10 (десять) календарних днів до введення в дію таких змін.
7.5. Якщо Абонент не згоден з внесеними Провайдером змінами в цей Договір, Абонент повинен припинити отримання Послуг, письмово попередивши про це Провайдера. Якщо Абонент по закінченню 10 (десяти) денного строку з моменту оприлюднення на Сайті Провайдера інформації про внесення змін до цього Договору продовжує користуватись Послугами, це означає, що Абонент згоден із внесеними змінами вцей Договір.
7.6. Абонент може в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованостіперед Провайдером, письмово повідомивши Провайдера не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання цього Договору.
7.7. Провайдер може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши Абонентаза 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору за адресою, зазначеною Абонентом при укладені цього Договору.
7.8. У випадку розірвання цього Договору Абоненту повертається у порядку, передбаченому цимДоговором та Правилами, залишок невикористаних коштів, крім випадків зазначених у цьому Договорі.
7.9. У разі порушення Абонентом умов цього Договору та/або законодавства України, Провайдер може безпопередження в односторонньому порядку розірвати цей Договір.
7.10. Цей Договір достроково припиняє дію у разі анулювання, недійсності, закінчення терміну діїліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій, про що Провайдер не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору повідомляє Абонента шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ8.1. Сторони зобов'язуються забезпечити актуальність і конфіденційність всієї інформації за цим Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України.
8.2. Укладенням цього Договору Абонент засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору танормами законодавства у сфері телекомунікацій, зокрема: Закон України «Про телекомунікації», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», які розміщені на сайті Провайдера.
8.3. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність всьогоДоговору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору.
8.4. Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональнихданих» надає згоду Провайдеру на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», та іншим законодавством України.
8.5. У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавствомУкраїни.

9. РЕКВІЗИТИ ПровайдераМісцезнаходження та поштова адреса:65005, м.Одеса, вул. Бугаївська, 21 ОЦ Наша справа» офіс 101
Мерчанти провайдера
СПД Сайчік Павло Євгенович ( ІНН 2856209935 )
СПД Бондар Максим Выкторович ( ІНН 3124613253 )
ТОВ ЛОКАЛКА ( ЄДРПОУ 38110127 )
ТОВ ГЛОБАЛЬНІ МЕРЕЖІ ( 34994386 )
Адреса Сайту Провайдераwww.localka.net
Особистий кабінет User-stats my.localka.net
Телефони(048 / 066 / 068 / 093) 796-59-59,
( 048 ) 728-26-08, 728-18-06,
( 093 ) 170-08-04
E-mailoffice@localka.net


Локалка.нет
Адрес
г. Одесса. Бугаевская, 21.
оц "Наше дело", офис 101
Абонотдел
(048 / 066 / 068 / 093) 796-59-59
(048) 728-26-06
(093) 170-08-04

sales(at)localka.net
Техподдержка
(048 / 066 / 068 / 093) 796-59-59
(048) 728-18-06
(048) 796-596-0
(093) 170-08-06
support(at)localka.net